Jublier Niewęgłowski

Jublier Niewęgłowski

Regulamin konkursu
"Zostańcie twarzą Centrum Obrączek Niewęgłowski"1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Zostańcie twarzą Centrum Obrączek Niewęgłowski” i jest zwany dalej "Konkursem".

2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Organizatorem Konkursu jest Łukasz Niewęgłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Niewęgłowski "Jubiler",NIP:5381639835 zwana dalej „Organizatorem“.

4. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

5. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową skladającą się z trzech członkow (dalej "Komisja Konkursowa"). Komisja Konkursowa ocenia wykonanie zadań konkursowych przez Uczestników. Do zadań Komisji Konkursowej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem. Każdemu, kto zgłosił pracę konkursową przysługuje prawo wniesienia odwołania z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, odwołanie rozpoznaje Komisja Konkursowa. Komisja rozpatrzy reklamację niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Od decyzji Komisji Uczestnik może odwolać się do Sądu według właściwości ogolnej.

6. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego treści, jak również z akceptacją regulaminu portalu społecznościowego Facebook a także udzieleniem zgód o których mowa w pkt. 22.

7. Konkurs trwa od 30 lipca od godziny 15:14 do 24 września do godziny 23:59:59 czasu polskiego. Wyniki zostaną opublikowane 25 września na Funpage‘u Centrum Obrączek Niewęglowski oraz Jubilera Niewęgłowski na portalu społecznościowym Facebook.

8. W Konkursie może wziąć udział para osób fizycznych- kobieta i mężczyzna, którzy posiadają:
a) miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) konto w serwisie społecznościowym Facebook, z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej trzynastego roku życia jest zabronione. - zwani dalej Uczestnikiem

9. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
a) posiadanie konta w serwisie społecznościowym Facebook
b) polubienie fanpage Centrum Obrączek Niewęgłowski,
c) wykonanie zdjęcia pary Uczestników, biorących udział w konkursie,
d) przesłanie zdjęcia o którym mowa w pkt. c wiadomością prywatną na fanpage Centrum Obrączek Niewęgłowski bądź Jubilera Niewęgłowski.

10. Warunkiem zakwalifikowania zdjęcia do Konkursu jest posiadanie przez Uczestnika Konkursu majątkowych praw autorskich do zdjęcia na następujących polach eksploatacji: - utrwalania jakąkolwiek techniką, niezależnie od systemu, formatu i standardu na wszelkich nośnikach, w szczególności audiowizualnych, , na dysku komputerowym, DVD, na CD, VCD, CD Rom na plikach MP3, na dysku typu pendrive;
- zwielokrotniania jakąkolwiek techniką,
- eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
- udostępniania, rozpowszechniania Zdjęcia lub jego części w sposób inny niż określony powyżej poprzez publiczne wystawienie, wykorzystanie w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, informacyjnych i handlowych, wyświetlenie, publikowanie, publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, (m.in. w Internecie, oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych, m.in. DSL/ADSL),
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór został utrwalony – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworów lub oryginału.

11. Poprzez przesłanie zdjęcia w wiadomości Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do zgłoszonego zdjęcia w zakresie określonym w pkt. 10. Odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich związane z opublikowanym zdjęciem spoczywa na Uczestniku Konkursu.

12. Uczestnik, w momencie uzyskania informacji o wygranej w Konkursie przenosi autorskie prawa majątkowe do przesłanego zdjęcia obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, pola eksploatacji wskazane w pkt. 10.

13. Każdy Uczestnik, wraz z przesłaniem zdjęcia, upoważnia Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania zdjęć Uczestnika, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i w ciągu roku po jego zakończeniu.

14. Komisja Konkursowa wybierze 1 najbardziej interesującą fotografię.

15. Jury w ocenie uwzględni następujące kryteria przy ocenie zgłoszeń: a)kreatywność
b) zgodność z tematem Konkursu

16. Nagrodami w Konkursie są: 1) sesja zdjęciowa
2) wzięcie udziału w Złotej Kampanii Reklamowej Centrum Obrączek Niewęgłowski.

17. Po wyborze zwycięzcy Konkursu Organizator opublikuje wyniki konkursu i skontaktuje się z Uczestnikiem , który został zwycięzcą Konkursu i ustali szczegóły odbioru Nagrody.

18. Nagrodzony Uczestnik odpowiada za podanie danych niezbędnych do umożliwienia zeralizowania Nagród konkursowych. W szczególności Uczestnik ma obowiązek podania:
- imienia i nazwiska
- adresu zamieszkania
- wieku

19. Nieudostępnienie danych, o których mowa w pkt.18 Regulaminu powoduje utratę prawa do nagrody przez Uczestnika. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.

20. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

21. Organizator zastrzega sobie prawo do nagłego odwołania lub zakończenia Konkursu.

22. Uczestnik wysyłający zdjęcia:
a) wyraża zgodę na udział w Konkursie oraz
b) udziela Organizatorowi zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. rozpowszechnieniem informacji na temat przebiegu i zakończenia Konkursu, w szczególności w celu opublikowania ww. informacji na portalu społecznościowym Facebook oraz utworzenia albumu konkursowego ze wszystkimi zgłoszonymi zdjęciami.
c) wyraża zgodę na nieograniczone w czasie upublicznienie swojego wizerunku w Złotej Kampanii Reklamowej Centrum Obrączek Niewęgłowski a także na prezentację wizerunku w prezentacjach reklamowych, w szczególności podczas Targów Ślubnych 2017/2018 r. Szczegółowe zasady wykorzystania wizerunku Uczestnika zostaną ustalone w odrębnej umowie.

23. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.

24. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród.

25. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

26. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właścicieli czy administratorów serwisu społecznościowego Facebook. Uczestnik zwalnia portal Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.

Odwiedź Nas

Jeżeli nasze kolekcje biżuterii spełniają Twoje oczekiwania względem tego, co dla Ciebie najcenniejsze i najpiękniejsze – serdecznie zapraszamy do naszych salonów.

Przejdź do Naszych Salonów
Jubiler Niewęgłowski Logo

INFO@JUBILERNIEWEGŁOWSKI.PL
TEL. 723-505-505
BIURO, LUBLIN

DESIGNED & CREATED BY: MILIONOCZU.PL 2015